Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jogi nyilatkozatot.

A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételeket. Ha nem kívánja elfogadni ezeket a felhasználási feltételeket, kérjük, ne használja ezt a weboldalt.

Köszönjük.

 

A felhasználó és az Oticon közötti megállapodás
1. „Oticon”: az Oticon A/S korlátolt felelősségű társaság, amely Koppenhágában van bejegyezve a 42334219 nyilvántartási szám alatt, és amelynek bejegyzett címe Kongebakken 9, 2765 Smørum, Koppenhága, Dánia, vagy bármely vállalat vagy más, az Oticon A/S által ellenőrzött vagy az Oticon A/S-hez kapcsolódó szervezet.

2.Az Oticon csak akkor biztosít Önnek hozzáférést ehhez a Weboldalhoz, ha Ön elfogadja a jelen Felhasználási feltételekben foglalt valamennyi feltételt és közleményt. A Weboldal használatával Ön elfogadja ezeket a feltételeket, kikötéseket és értesítéseket.

3. A jelen Felhasználási Feltételek értelmében a „jelen Weboldal” kifejezés magában foglalja a www.oticon.com címen található honlapunkat és minden más olyan weboldalt, amely (1) a tulajdonunkban van, (2) amelyet közvetlenül vagy közvetve mi irányítunk, és (3) amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik ehhez a honlaphoz. A „jelen Weboldal” kifejezés magában foglalja a Weboldal összes termékét és szolgáltatását is, például a hirdetőtáblákat és a chatszobákat. „Tartalom”: minden szöveg, grafika vagy egyéb multimédiás anyag, amely a jelen Weboldal részét képező bármely weboldalon található.

Felhasználói információk
A Weboldal bizonyos területeinek használatához kérhetjük, hogy regisztráljon, hozzon létre egy felhasználói vagy tagsági nevet, hozzon létre egy jelszót, vagy más módon jelentkezzen be az e-mail címével vagy egy Ön által választott felhasználói vagy tagsági névvel. Abban az esetben, ha a Weboldal bármely részének használata vagy az abban való részvétel megköveteli, hogy Ön regisztráljon, hozzon létre egy felhasználói vagy tagsági nevet, hozzon létre egy jelszót, vagy más módon jelentkezzen be az e-mail címével, Ön elfogadja, hogy:

(a)
Ön nem (i) választ vagy használ másik személy felhasználói vagy tagsági nevét vagy e-mail címét azzal a szándékkal, hogy megszemélyesítse az adott személyt; (ii) nem használ engedély nélkül olyan felhasználói vagy tagsági nevet vagy e-mail címet, amely Öntől eltérő személyhez tartozik, vagy amely az Öntől eltérő személy jogainak tárgyát képezi; (iii) nem használ olyan felhasználói vagy tagsági nevet, amely sérti bármely személy szellemi tulajdonjogát; vagy (iv) nem használ olyan felhasználói vagy tagsági nevet, amelyet az Oticon saját belátása szerint sértőnek ítél; és

(b)
Ön köteles minden szükséges intézkedést megtenni jelszava titkosságának megőrzése érdekében.

A megállapodás nem átruházható
Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Webhely és az Oticon által kínált bármely más termék vagy szolgáltatás használatának joga az Ön személyes joga, és nem ruházható át engedményezéssel, továbbengedélyezéssel vagy bármilyen más módszerrel más személyre vagy szervezetre, kivéve az Oticon kifejezett írásbeli beleegyezésével. A jelen Felhasználási feltételek szerinti jogainak az Oticon kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül történő átruházására irányuló bármilyen kísérlet semmis, és a jelen Felhasználási feltételek megszegésének minősül. Az Oticon az Ön hozzájárulása nélkül nem engedményezi vagy ruházza át a jelen Felhasználási feltételek szerinti jogait.

Faliújságok, chatszobák és egyéb kommunikációs fórumok használata
1. . Ez a Weboldal tartalmazhat hirdetőtáblákat, csevegőszobákat vagy egyéb üzenetküldő vagy kommunikációs lehetőségeket. Ön kizárólagosan felelős minden olyan információért, amelyet a jelen Weboldalon vagy azon keresztül elérhetővé tett bármely fórumon közzétesz. Ezt a Weboldalt kizárólag törvényes célokra szabad használni. A Weboldalon vagy azon keresztül nem lehet olyan anyagot közzétenni, amely sérti vagy bármilyen módon bántja mások jogait, amely jogellenes, fenyegető, sértő, becsületsértő, rágalmazó, a magánélethez vagy a nyilvánossághoz fűződő jogokat sértő, vulgáris, obszcén, trágár, illetlen, negatívan fényt vet ránk vagy más módon kifogásolható, polgári jogi felelősségre vonást eredményez, vagy egyébként bármilyen törvényt sért, illetve amely bűncselekménynek minősülő magatartásra ösztönöz. Ez a Weboldal nem használható arra, hogy más személyeket arra kérjen fel, hogy az Oticonnal versengő szolgáltatások felhasználóivá váljanak. Reklám vagy kereskedelmi célú felhívás csak az Oticon kifejezett előzetes jóváhagyásával és kizárólag az Oticon által a jelen Weboldalon történő reklámozásra és kereskedelmi célú felhívásra vonatkozóan előírt feltételekkel összhangban tehető közzé ezen a Weboldalon, illetve ezen a Weboldalon keresztül. Ha az Oticon értesítést kap arról, hogy a jelen Weboldalon vagy azon keresztül közzétett üzenet sérti mások törvényes jogait vagy az üzenetek közzétételére vonatkozó irányelveket, az Oticon jogosult az üzenetet eltávolítani. Az ilyen közzététel egyben a jelen Felhasználási feltételek megsértésének is minősül.

2. Ön vállalja, hogy a szerzői jog, védjegy vagy egyéb tulajdonjog által védett anyagot nem tölt fel, nem tesz közzé vagy más módon nem tesz hozzáférhetővé ezen a Weboldalon a szerzői jog, védjegy vagy egyéb tulajdonjog tulajdonosának kifejezett engedélye nélkül. Önt terheli annak megállapítása, hogy bármely anyag nem szerzői jog, védjegy vagy egyéb tulajdonjog által védett. A szerzői jogok, védjegyek, tulajdonjogok megsértéséből vagy bármely más, a feltöltésből, közzétételből vagy beküldésből eredő kárért kizárólag Önt terheli a felelősség.

3.Ön vállalja, hogy nem tölt fel olyan fájlokat erre a Weboldalra, amelyek vírusokat, sérült fájlokat vagy más hasonló szoftvereket vagy programokat tartalmaznak, amelyek károsíthatják más személyek számítógépének, szoftverének, weboldalának vagy hálózatának működését. Kizárólag Önt terheli a felelősség minden olyan kárért, amely abból az állításból ered, hogy az Ön által feltöltött fájlok kárt okoztak egy másik személy számítógépének, szoftverének, weboldalának vagy hálózatának működésében.

4. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Weboldal által biztosított fórumok – hacsak kifejezetten másként nem jelezzük – nyilvánosak, és nem magánjellegű kommunikációnak minősülnek. Az Oticon jogosult, de nem köteles ellenőrizni a fórumok tartalmát annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a jelen Felhasználási feltételeknek és az Oticon által meghatározott egyéb működési szabályoknak. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a csevegések, hozzászólások, konferenciák és más felhasználók által folytatott egyéb kommunikáció nem az Oticon jóváhagyása. Az Oticon fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint szerkesszen, visszautasítson vagy eltávolítson bármilyen anyagot, amelyet a Weboldalon vagy azon keresztül küldött vagy tett közzé. A fentiek korlátozása nélkül, az Oticon jogosult eltávolítani minden olyan anyagot vagy tartalmat, amelyet a felhasználók a Weboldalon vagy azon keresztül tettek közzé, beleértve, de nem kizárólagosan a hirdetőtábla-bejegyzéseket, és amelyet az Oticon saját belátása szerint a jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseit sértőnek, egyébként kifogásolhatónak vagy elavultnak talál. Az Oticon fenntartja továbbá a jogot, hogy saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül megtagadja az Ön vagy bármely más személy hozzáférését a Weboldalhoz vagy annak bármely részéhez.

A szavatosság kizárása és a felelősség korlátozása
1. Használat saját felelősségre. Ön elfogadja, hogy a jelen weboldal használata saját felelősségére történik. Az Oticon nem vállal semmilyen garanciát a jelen weboldal használatából származó következményekre, illetve a weboldalon keresztül nyújtott bármely információ pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan.

2. Garanciakizáró nyilatkozat. A weboldal tartalmát az Oticon szolgáltatásként nyújtja. Ez a weboldal nem tartalmaz minden olyan információt, amely általában a halláskárosodással kapcsolatos kérdésekre, illetve az Ön vagy bármely más személy helyzetére vonatkozóan releváns lehet. A weboldalon található összes tartalom csak általános tájékoztatást nyújt a halláskárosodással kapcsolatos kérdésekre, és kizárólag az Ön és az Ön hallásgondozója vagy más egészségügyi szolgáltatója közötti kommunikáció megkönnyítésére szolgál. A weboldalon található tartalmak nem szolgálnak és nem is szolgálhatnak egy adott probléma vagy állapot diagnosztizálására vagy a megfelelő kezelésre vonatkozó konkrét ajánlásra. A weboldalon található tartalom nem helyettesítheti a szakszerű hallásgondozás vagy egyéb ellátás igénybevételét. A halláskárosodás állapotával, kezelésével, gondozásával vagy diagnózisával kapcsolatos minden konkrét kérdéssel forduljon a saját szakszerű hallásgondozójához vagy más egészségügyi szolgáltatójához. Az Oticon nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért, beleértve a halált is, amelyet az ezen a weboldalon bemutatott vagy ott található bármely információra való hagyatkozás, illetve annak használata vagy helytelen használata okoz. Hacsak nem szerepel kifejezetten és egyértelműen másként, az Oticon semmilyen módon nem támogatja, működteti, ellenőrzi vagy vállalja a felelősséget a harmadik felek által kínált vagy nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információkért, amelyek vagy akik ezen a weboldalon szerepelnek vagy kapcsolódnak hozzá, beleértve a hallásgondozó központokat vagy szolgáltatókat, amelyek vagy akik ezen a weboldalon szerepelnek vagy kapcsolódnak hozzá.
Ez a weboldal tartalmazhat harmadik felek és felhasználók által biztosított tartalmakat. Minden ilyen tartalom esetében az Oticon forgalmazó és nem kiadó. Az Oticon nem gyakorol nagyobb szerkesztői ellenőrzést az ilyen tartalmak felett, mint egy nyilvános könyvtár vagy újság terjesztő. A harmadik felek (beleértve a hallásgondozó központokat és más professzionális hallásgondozási szolgáltatókat, valamint más kereskedőket és licencadókat) által kifejezett vagy rendelkezésre bocsátott bármely vélemény, tanács, nyilatkozat, szolgáltatás, ajánlat vagy egyéb információ az ilyen tartalmak szerzőinek vagy terjesztőinek, és nem az Oticonnak a sajátja. Az Oticon nem vállal garanciát az Oticon által ezen a weboldalon közzétett információk teljességére, pontosságára, aktualitására vagy megbízhatóságára vonatkozóan.
A weboldal használata során az információk olyan adathordozón keresztül kerülnek továbbításra, amely az Oticon ellenőrzésén és joghatóságán kívül esik. Ennek megfelelően az Oticon nem vállal felelősséget a weboldal használatával kapcsolatban továbbított adatok vagy egyéb információk késedelméért, meghibásodásáért, megszakításáért vagy sérüléséért. Az Oticon kifejezetten kizár minden garanciát arra vonatkozóan, hogy a jelen weboldal által vagy a weboldalon nyújtott szolgáltatások vagy tartalom a szolgáltatások vagy tartalom használatából származó eredmények tekintetében zavartalan lesz. A szolgáltatások és a tartalom terjesztése „ahogy van, ahogy rendelkezésre áll” alapon történik, és az Oticon nem vállal semmiféle garanciát, sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, beleértve korlátozás nélkül a jogcímre vagy a jogsértésmentességre vonatkozó garanciákat, illetve az eladhatóságra vagy a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat.
A weboldal használatával Ön tudomásul veszi, hogy a weboldal használata az Ön saját felelősségére történik, és hogy Ön teljes felelősséget vállal a weboldal használatával kapcsolatos minden kockázatért, beleértve, de nem kizárólagosan a weboldal használatával kapcsolatban használt bármely berendezés szükséges szervizelésével vagy javításával kapcsolatos minden költséget.

3. Kártérítési felelősség kizárása. Az Oticon semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az Ön irányába semmilyen különleges, járulékos, közvetlen, közvetett, példaértékű, véletlen vagy következményes kárért, beleértve, de nem kizárólagosan a jó hírnév elvesztését, a nyereség elmaradását vagy a használat jogának elvesztését (1) a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezésének megsértése miatt, (2) a weboldal használatának ellehetetlenülése miatt, (3) az Oticon által vállalt bármely garancia megszegése miatt, vagy (4) a jelen felhasználási feltételek be nem tartásából eredő károk következményeként. Az Oticon felelősségének ez a korlátozása teljes mértékben érvényes, függetlenül attól, hogy az ilyen felelősség szerződésszegésen, jogellenes károkozáson, szigorú felelősségen vagy más módon alapul-e, és még akkor is, ha az Oticon-t korábban tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy a jelen szakasz rendelkezései a weboldal és a fórumok valamennyi tartalmára vonatkoznak. Az Oticon összesített felelőssége Önnel szemben, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen felhasználási feltételekből és azokkal kapcsolatban keletkezik, nem haladhatja meg az Ön által az Oticon részére a jelen weboldal használatáért vagy a weboldal használatából származó pénzösszeggel megegyező összeget.

4. Kapcsolódó weboldalak. Az Oticon nem támogatja, nem garantálja és nem vállal kezességet a harmadik fél által ezen a weboldalon keresztül kínált termékek vagy szolgáltatások iránt, és nem lesz részese, illetve semmilyen módon nem ellenőrzi az Ön és harmadik fél szolgáltatók, illetve termékek vagy szolgáltatások közötti tranzakciókat.

Kártalanítás
Ön vállalja, hogy mentesíti az Oticont minden olyan követelés, kár, kötelezettség, veszteség, felelősség, költség, tartozás és kiadás (beleértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi költségeket) alól, amely a weboldal használatából, illetve a jelen felhasználási feltételek vagy bármely harmadik fél jogainak megsértéséből ered, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogokat, tulajdonjogokat és adatvédelmi jogokat. Ez a kártalanítási és mentesítési kötelezettség a jelen felhasználási feltételek és a weboldal Ön általi használata után is fennmarad. Az általa adott befektetési tanácsadás tekintetében az Oticon nem felel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az általa végzett bármely cselekedetből vagy mulasztásból ered, vagy azon alapul, kivéve, ha az Oticon szándékos vagy gondatlan kötelességszegés, rosszhiszeműség, súlyos gondatlanság vagy az alkalmazandó jogszabályok megsértése miatt járt el. A jelen bekezdés egyetlen rendelkezése sem értelmezhető az Önt az alkalmazandó kötelező jog alapján megillető jogokról való lemondásként vagy azok korlátozásaként.

Harmadik fél webhelyeire mutató linkek
Ez a weboldal tartalmazhat az Oticon-tól eltérő felek által üzemeltetett más weboldalakra mutató linkeket. Az ilyen linkek csak az Ön számára nyújtanak hivatkozási lehetőséget. Az Oticon nem felelős ezen külső webhelyek elérhetőségéért, és nem felel az ilyen külső webhelyek tartalmáért, reklámjáért, termékeiért vagy egyéb anyagaiért. Bármely külső hivatkozással kapcsolatos aggályait az adott weboldal üzemeltetőjéhez kell intézni.

Adatvédelem
1. Az Oticon tiszteletben tartja a Weboldal látogatóinak magánéletét. Az Oticon csak akkor gyűjt személyazonosításra alkalmas adatokat, például az Ön nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét, ha azokat önkéntesen megadja az Oticon számára ezen a Weboldalon. Az Oticon felhasználhatja ezeket az adatokat az Ön információkérésének teljesítésére, vagy ahogyan azt egyébként az Ön számára azon a konkrét helyen, ahol az adatait elküldte, nyilvánosságra hozták. Az Oticon időről időre figyelembe veheti az információkat, hogy jobban megértse az Ön igényeit és azt, hogy az Oticon hogyan javíthatja a Weboldal minőségét, és az Oticon felhasználhatja az információkat arra, hogy kapcsolatba lépjen Önnel.

2. Ez a Weboldal arra is használ információkat, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatóinak teljes számát, a Weboldal egyes oldalainak teljes látogatószámát, valamint a látogatóink vagy internetszolgáltatóik domainnevét és származási országát. Ebben az eljárásban általában nem állnak rendelkezésre személyazonosításra alkalmas adatok.

3.Ez a Weboldal nem arra szolgál, illetve nem arra lett tervezve, hogy 13 év alatti gyermekeket vonzzon. Az Oticon nem gyűjt személyazonosításra alkalmas adatokat olyan személyektől, akikről az Oticon tudja, hogy 13 év alattiak.

4. Az Oticon itt leírt adatvédelmi irányelvei és eljárásai nem vonatkoznak harmadik fél webhelyeire. Az Oticon azt javasolja, hogy az adatgyűjtési és -terjesztési politikájukkal kapcsolatos információkért forduljon közvetlenül ezekhez a harmadik fél webhelyeihez. 

Szerzői jog és felhasználási korlátozások
1. Az Oticon által a jelen Weboldalon keresztül elérhetővé tett Tartalom az Oticon és/vagy az Oticon licencadóinak tulajdonát képezi, és szerzői jogvédelem és egyéb vonatkozó jogszabályok által védett. Az Oticon fenntart minden jogot. A jelen Weboldalon keresztül kapott információk csak akkor jeleníthetők meg, formázhatók át és nyomtathatók ki személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra, ha a következő szerzői jogi megjegyzést is feltüntetik: „Copyright 1999-2000 Oticon A/S. Minden jog fenntartva.”, valamint minden egyéb, a Tartalomban szereplő szerzői és tulajdonosi jogokra vonatkozó értesítést. Ön beleegyezik, hogy az Oticon kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem reprodukálja, továbbítja, terjeszti, adja el, teszi közzé, sugározza vagy továbbítja a jelen Weboldalon keresztül kapott információkat senkinek, beleértve, de nem kizárólagosan, az ugyanazon vállalaton vagy szervezeten belül másoknak.

2. A Tartalomnak a jelen Felhasználási feltételek által kifejezetten nem engedélyezett bármilyen felhasználása a jelen Felhasználási feltételek megszegésének minősül, és sértheti a szerzői jogokat, a védjegyeket és egyéb törvényeket. A tartalom és a funkciók az Oticon szerkesztői belátása szerint előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók vagy megszüntethetők. Minden, itt kifejezetten nem biztosított jog az Oticon és licencadói számára fenntartva.

3. Ha Ön megsérti a jelen Felhasználási feltételek bármely feltételét, a Tartalom használatára vonatkozó engedélye automatikusan megszűnik, és Ön köteles azonnal megsemmisíteni a Tartalom bármely részéből készített minden másolatot.

4. Ön kifejezetten megadja az Oticon számára a jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, általános engedélyt arra, hogy a jelen Weboldalon vagy azon keresztül közzétett bármely üzenetet (részben vagy egészben) világszerte felhasználja, sokszorosítsa, módosítsa, adaptálja, közzétegye, lefordítsa, származékos műveket hozzon létre, terjessze, előadja, megjelenítse és allicencbe adja és/vagy más művekbe beépítse bármilyen jelenleg ismert vagy később kifejlesztett formában, médiában vagy technológiában.

Védjegyek
Az „Oticon” az Oticon A/S védjegye. Minden jog fenntartva. Minden más, ezen a weboldalon megjelenő védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi, beleértve bizonyos esetekben az Oticont is. Kifejezett előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a teljes vagy részleges sokszorosítás.

Linkek
Ön beleegyezik, hogy az Ön tulajdonában, ellenőrzése alatt álló, vagy részben vagy egészben az Ön szerzői jogkörébe tartozó weboldalról a jelen Weboldalra mutató bármely link kizárólag a www.oticon.com címre, és a jelen Weboldalon belül semmilyen más weboldalra nem mutathat. Ön elfogadja, hogy nem hoz létre linket olyan weboldalról, amely részben vagy egészben az Ön tulajdonában, ellenőrzése alatt áll, vagy amelynek szerzője, ha az adott weboldal olyan anyagot tartalmaz, amely sérti vagy bármilyen módon megszegi mások jogait, amely jogellenes, fenyegető, sértő, becsületsértő, rágalmazó, a magánélethez vagy a nyilvánossághoz fűződő jogokat sértő, vulgáris, obszcén, trágár, illetlen, az Oticonra negatívan hat, vagy más módon kifogásolható, polgári jogi felelősségre vonható, vagy más módon törvényt sért, vagy amely bűncselekménynek minősülő magatartásra ösztönöz.

Irányadó jog
A jelen Felhasználási feltételeket, azok teljesítését, valamint az azokból közvetlenül vagy közvetve eredő vagy azokból származó minden kérdést minden tekintetben a Dán Királyság törvényei szerint kell értelmezni, alkalmazni és szabályozni, tekintet nélkül az adott állam kollíziós vagy jogválasztásra vonatkozó rendelkezéseire.